Școala mea, o școală pentru viitor..

duminică, 14 iunie 2020

MODELE DECLARATII -EVALUAREA NATIONALA 2020
DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERESubsemnatul (Numele și prenumele) ............................................................................., în calitate
de   părinte/ocrotitor   legal al  elevului............................................................................................................. ,
născut  la  data  de....................,  cu  domiciliul în Localitatea............................................................................................................. ,
Strada .............................................................................., Nr. ......, Bloc ....., Scara......, Apartament............................................................................................................. ,
din   clasa   a   ................,   la   școala/liceul............................................................................................................. ,
cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că în ultimele 14 zile, acesta:
      nu a prezentat simptome specifice infecției COVID-19 (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree etc.).
      nu a fost diagnosticat cu COVID-19
      nu a venit în contact cu o persoană testată pozitiv pentru această afecțiune.

Menționez că, în perioada suspendării cursurilor școlare, elevul
      nu a avut nicio problemă de sănătate
      a avut o problemă de sănătate, motiv pentru care a necesitat consult medical. Anexez o copie a documentelor medicale corespunzătoare (scrisoare medicală sau bilet de ieșire din spital).


Data: ............................                                                                                               Semnătura,Persoana de contact: Numele........................................................................................................./calitatea..................
Nr. telefon:..........................................

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE


Subsemnatul (Numele si prenumele)............................................................................................................. ,
angajat la școala/liceul............................................................................................................. ,
în calitate de................................ ,
cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că în ultimele 14 zile:
      nu am prezentat simptome specifice infecției covid-19 (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, etc.).
      nu am fost diagnosticat cu covid 19
      nu am venit în contact cu o persoană testată pozitiv pentru această afecțiune.
Data: ............................                                                                                               Semnătura,

EVALUAREA NATIONALA -TEL VERDE


Numărul de telefon la care cetăţenii pot semnala toate neregulile apărute în organizarea şi derularea examenelor naţionale

TEL VERDE
NAȚIONAL0800 801 100
ISJ IAȘI 0800 816 232
(telefon gratuit)
EVALUAREA NATIONALA -ART 17/ Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4801/31.08.2010


ÎN ATENȚIA ELEVILOR
Extras din Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4801/31.08.2010 cu privire la organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a – Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, Art. 17:
...
(2) Probele scrise pentru Evaluarea Națională încep la ora 09:00, moment în care se deschid plicurile sigilate care conțin varianta de subiecte multiplicată, în fiecare sală în care se susține examenul.
(3) Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv pâna la ora 8:30, în fiecare zi în care se desfășoară probele scrise.
...
(7) Înainte de aducerea subiectelor în săli, asistenții vor explica elevilor modul de desfășurare a Evaluării Naționale și modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată. De asemenea, elevii sunt informați că se interzice pătrunderea în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare și li se aduc la cunoștință consecințele nerespectării acestor prevederi.
(8) Elevii se așează câte unul în bancă, în ordine alfabetică, conform listelor afișate. Fiecare elev primește o coală de hârtie tipizată, pe care își scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate si completează lizibil celelalte date de pe colțul ce urmează a fi lipit. Colțul colii tipizate este lipit, după distribuirea subiectelor în săli, numai după ce asistenții din săli au verificat completarea corectă a tuturor datelor prevăzute și după ce aceștia semnează în interiorul porțiunii care urmează a fi sigilată. Colțurile lucrărilor sunt lipite numai după ce elevii au început să scrie pe foaie rezolvarea subiectelor. Elevii primesc atâtea coli tipizate și ciorne marcate cu ștampila școlii câte le sunt necesare. Aceștia completează, pe fiecare dintre colile tipizate utilizate, datele personale, în colțul care urmează să fie lipit. Pentru lipirea colțului lucrării se folosește același tip de etichete autocolante, pentru toți elevii din unitatea de învatamânt.
...
(12) Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra în sală și niciun elev nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisa și semnează de predarea acesteia. Elevii care nu se afla în sală în momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai susține Evaluarea Națională în sesiunea respectivă. În cazuri excepționale, dacă un elev se simte rău și solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoțit de unul dintre asistenți, până la înapoierea în sala de clasa. În aceasta situație, timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.
(13) Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru proba de la disciplina „Matematică", elevii pot să utilizeze instrumente de desen. Se interzice folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de calcul. Se folosesc numai colile distribuite de către asistenți.
(14) Elevii care doresc să corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală. În cazul în care unii elevi, din diferite motive – corectări numeroase, greșeli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoaștere doresc să-și transcrie lucrarea, fără să depășească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de catre asistenți în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite inițial se anulează pe loc, menționându-se pe ele „Anulat" și se semnează de catre cei doi asistenti.
...
(16) Se interzice elevilor să pătrundă în clasă cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu telefoane mobile și cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de clasă duce la eliminarea elevului din clasă de către președintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, și la notarea cu nota 1 (unu) a lucrării elevului eliminat. Nerespectarea dispozițiilor menționate poate conduce, după caz, la sancționarea asistenților.
...
(21) După ce își încheie lucrările, elevii numerotează foile sub îndrumarea asistenților, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colțul din dreapta, indicând pagina curentă și numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către asistenți. După încheierea numerotării, elevii predau asistenților lucrările și semnează pentru confirmarea predării lucrării și a numărului de pagini.
(22) La primirea lucrărilor, asistenții barează spațiile nescrise, verifică numărul de pagini și îl trec în procesele-verbale de predare-primire pe care le semnează elevii, precum și în rubrica prevăzută pe prima pagina a lucrării.
(23) La expirarea celor 120 de minute acordate, elevii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depășirea timpului stabilit. Trei elevi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.
(24) În cazul în care un candidat refuză să predea lucrarea scrisă, acest lucru se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cei doi asistenți și atrage după sine eliminarea candidatului din examen. Candidații aflați în aceasta situație nu vor fi notați la lucrarea respectivă, nu vor mai putea participa la probele următoare, vor fi menționați în lista finală ca ”eliminați” și nu li se va încheia media la Evaluarea Națională.
(25) Ciornele și lucrările anulate se strâng separat și se păstrează în unitatea de învățământ.

EVALUAREA NATIONALA 2020-Art.11/OMEC nr. 4248/13.05.2020
EVALUAREA NAȚIONALĂ 2020
Extras din OMEN nr. 4916 din 26.08.2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, modificat și completat prin OMEC nr. 4248/13.05.2020

Art.11
(1) Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ în acest scop.
(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi primiți în examen.
(3) Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.
(5) Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.
(6) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi vor fi eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise/ciornele/foile din lucrările scrise.
(7) Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă vor primi nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.
(8) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a evaluării naționale și prevederile alin. (1)-(7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.
(9) După parcurgerea pașilor menționați la alin. (8), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7).
(10)Supravegherea probelor scrise este asigurată, pentru fiecare sală, de minimum un asistent, cadru didactic de altă specialitate decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susţine proba.

SCOALA GIMNAZIALA "ALECU RUSSO" IASI

HOTARARI CJSU